in

Đã … còn tỏ ra nguy hiểm

Hãy bình chọn nhé

Khi cần anh có, khi có thì anh trần 💜

Không sợ địch khỏe như trâu, chỉ sợ đồng đội…