in ,

Một sự thật hiển nhiên

Hãy bình chọn nhé

Cùng họ V sao mà khác nhau thế

Như nào thì cũng phải vào quan thôi