in ,

Cuộc đời thật lắm bất công

Cuộc đời thật lắm bất công

Người đi xanh tím, người không về bờ

Hãy bình chọn nhé

Thích đèn lồng? Cho đèn lồng

Tùng xẻo một miếng thui